Algemene voorwaarden Falck clinic

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Falck clinic Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

 

Definities

Wederpartij   klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek

Uitingen         iedere communicatie vanuit Falck clinic ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, facebookmeldingen, foto’s, drukwerk, enz.

Materialen     foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enz.

Diensten         behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten

Producten      door Falck clinic gebruikte en geleverde producten

 

Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van Falck clinic worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Falck clinic geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Falck clinic, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Falck clinic enz.

Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Falck clinic de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. Falck clinic is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

 

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Falck clinic niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Falck clinic het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Falck clinic mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Jani van Loghem en worden aangevraagd via jani@falckclinic.com.

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Falck clinic geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Falck clinic hetzij van leveranciers van Falck clinic Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de Wedederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Falck clinic vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Falck clinic juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Falck clinic is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Falck clinic verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Falck clinic kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Falck clinic zijn, wordt afgewezen.

 

Persoonlijke gegevens

De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiënten dossier) en het mailingbestand van Falck clinic De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. Falck clinic is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Jani van Loghem, Falckstraat 51, 1017VV Amsterdam. Een formulier voor het aanvragen van de persoonlijke gegevens is beschikbaar via hello@falckclinic.com of via 020-8454525.

 

Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Falck clinic te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Falck clinic voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Falck clinic ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Falck clinic heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Falck clinic het recht de betreffende dienst niet te verlenen. Indien wederpartij na een behandeling, product of dienst voor een vervolgbehandeling, product of dienst komt, inclusief verbetering of correctie van een eerder uitgevoerde behandeling, dan is Falck clinic gerechtigd om de dan geldende tarieven te hanteren zoals gepubliceerd op deze website.

 

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over product of dienst van Falck clinic?

Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Falck clinic te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via hello@falckclinic.com of via 020-8454525. Indien u niet direct met Falck clinic contact op wil nemen voor het bespreken van uw klacht, dan kan dat via onze externe klachtencommissie. Mail dan naar Marjolein Kraaijeveld (jurist) via info@MKNormadvies.nl. Samen met Herma Coumou (second opinion arts) vormt zij onze externe klachtencommissie.

 

Wijzigingen

Het staat Falck clinic te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

 

versie november 2015