Privacy verklaring van Falck Clinic

Falck Clinic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

 Falck Clinic gebruikt alleen patiëntgegevens voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen.

 

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Falck Clinic en dient de volgende doelen:

 • Het nakomen van de behandelovereenkomst met u
 • Het verlenen van onze diensten aan u
 • Het informeren aan u over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afleveren van goederen en diensten bij u
 • Het verzenden en afhandelen van facturen en betalingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame.

 

Falck Clinic slaat de volgende data van de patiënt op:

 • Naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht
 • Demografische gegevens zoals informatie over levensstijl
 • Medische geschiedenis en huidige gesteldheid
 • Marketingvoorkeuren

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers van Falck Clinic toegang tot deze gegevens en mogen zij uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor Falck Clinic de gegevens verwerkt. Gegeven worden alleen verwerkt met toestemming van de patiënt.

 

Toestemming

Alle persoons- en zorggegevens zijn vertrouwelijk en kunnen alleen verkregen, verwerkt en gedeeld worden met uw toestemming. Eenmaal gegeven kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Iedereen die bij of voor Falck Clinic werkt is verplicht om een geheimhoudingsverklaring te tekenen en na te leven.

Falck Clinic vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens als er geen behandelcontract is gesloten.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Falck Clinic heeft geen enkele intentie om uw gegevens te delen, tenzij op uitdrukkelijke verzoek van uzelf, bijvoorbeeld omdat u uw gegevens wilt delen met uw huisarts, ziekenhuis of anderszins. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij hello@falckclinic.com. Levensbedreigende situaties zijn hierbij een uitzondering.

Falck Clinic deelt uw gegevens, nadat daarvoor door u toestemming is gegeven, enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is gesloten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor dezelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging.

 

Uw rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

 

 1. Het recht op inzage en afschrift. Dat wil zeggen dat u te allen tijde mag vragen om uw gegevens in te zien of mag vragen naar een afschrift hiervan. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij hello@falckclinic.com.
 2. Het recht om te wijzigen. Wanneer gegevens feitelijk onjuist zijn, niet volledig of niet ter zake doen heeft u recht om uw gegevens te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij hello@falckclinic.com.
 3. Het recht op vergetelheid. Volgens de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is Falck Clinic verplicht om uw medische gegevens tot minimaal 15 jaar na behandeldatum te bewaren. Na deze termijn kunnen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen en laten vernietigen.
 4. Het recht op data-portabiliteit. Oftewel het recht om persoonsgegevens over te dragen. Indien u uw gegevens over wilt dragen aan een andere partij dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij hello@falckclinic.com.

 

Beveiligingsniveau

Falck Clinic houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntgegevens veilig voor inzage door onbevoegden.

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Falck clinic een procedure voor het op de juiste wijze melden daarvan.

 

Onze klachtenprocedure

Falck Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@falckclinic.com.